مدتهاست  که ديار غربت را ترک نموده وساکن سرزمين خويش شده ام جايی که در افکار گنگم به نام سرزمين روياها ياد می شود وسالهای درازی آرزوی زيستن در اين خاک خسته را در ذهنم می پروراندم اما امروز در شارگهای آن گام  بر ميدارم وبه لذت  وطن دار بودن پی می برم آری ديدن مردم خون گرم ومهربا ن آن همچنين کودکانی که در نگاهشان عشق و اميد به زندگی موج می زند و حتی کوچه های پرگرد وغبار آن همه وهمه زيباست ولذت بخش  

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

روزها شتابان از هم سبقت می گيرند و به سرعت ميگذرندحتی فرصت آن نيست که به عبور پر شتا ب آن بی انديشم حدود چهار ماه به امتحانات کنکور افغانستان نمانده  متعلمين صنفهای دوازدهم مشغول درس خواندن برای کنکور هستند البته با اين امکانات کم افغانستان ومحدوديت ها يی که برای دختران در اينجا وجود دارد قبول شدن در کنکور هم کار ساده ای نيست . مکتب ها که فقط وقت تلف کردن هست و بس .زيرا نه معلمی دلسوزی هست که به فکر  يادگيری شاگردان باشد نه هم قانونی که جای شکايت باشد اگر هم حرف می زنيم می گويند بيش از اين نبايد از ما توقع داشته باشيد خانوادها هم شعار می دهند که يعنی چه که يک دختر به فاکولته برود خلاصه خدا به دادمان برسد

lijn-roos-rood-2.gif

/ 0 نظر / 13 بازدید